บทความ

วธ.เดินหน้าขับเคลื่อนการเสนอวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย...

รูปภาพ
วธ. เดินหน้าขับเคลื่อนการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย  เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง...   วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เวลา 15.0๐ น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)  นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมสัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย ต่อองค์การยูเนสโก เพื่อประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการหารือกับผู้สนับสนุนการจัดงานฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเ

"AMATAV"ประสบความสำเร็จจับมือ Marubeni เข้าถือหุ้น อมตะซิตี้ ฮาลอง...

รูปภาพ
“AMATAV”  ประสบความสำเร็จ จับมือ Marubeni เข้าถือหุ้น อมตะซิตี้ ฮาลอง เสริมแกร่งขยายฐานธุรกิจ เสริมศักยภาพ ลงทุนพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือในเวียดนาม... นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น  จำกัด (มหาชน)  หรือ AMATAV เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีในความร่วมมือที่ AMATAV ได้ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นสามัญ หุ้นของบริษัท Amata City Halong Joint Stock Company (ACHL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AMATAV ให้กับบริษัท MC Economic Estate Development Vietnam Corporation (MRBN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Marubeni Corporation จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange)  หลังได้รับเอกสารตอบรับจากเขตเศรษฐกิจพิเศษกว๋างนิงห์ (The Quang Ninh Economic Zone Authority : QEZA) เพื่อยืนยันว่า MRBN มีคุณสมบัติของผู้ซื้อตรงตามเงื่อนไขในการซื้อหุ้นสามัญใน ACHL จำนวน 10,026,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 มูลค่าราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 271,911 ล้านดอง หรือประมาณ 390.74 ล้านบาท (อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 พฤษภา

ศน.ติวเข้มสวดโอ้เอ้วิหารรายเตรียมความพร้อมก่อนสวดจริง....

รูปภาพ
ศน. ติวเข้มสวดโอ้เอ้วิหารรายเตรียมความพร้อมก่อนสวดจริง ในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๗ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ให้ความสำคัญการสวดโอ้เอ้วิหารราย โดยดำเนินการจัดโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมการศาสนา บูรณาการและประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักพระราชวัง กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานอื่นๆ ได้จัดโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายให้แก่สถานศึกษาทั้งครูและนักเรียน โดยจัดทำหลักสูตร รวมทั้งผลิตเอกสารและสื่อสำหรับใช้ฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย และเชิญคณะวิทยากรจากกรมศิลปากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสวดโอ้เอ้วิหารรายมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ผ่านระบบ ONLINE และ ONSITE รวมจำนวนทั้งสิ้น 809 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดการสวดโอ้เอ้วิหารรายที่ถูกต้องตามราชประเพณีให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยสืบไป  อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า กรมการศ

รร.อัสสัมชัญศึกษา จัดโต็ะลงนามฯ...

รูปภาพ
    โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิถุนายน 2567...

วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ...

รูปภาพ
วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พร้อมกันทั่วประเทศ...    วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วม ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร...       นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงค

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริการท่องเที่ยว(ช.ส.ท.)ประชุมสัญจร....

รูปภาพ
ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) ประชุมสัญจร คณะกรรมการ ครั้งที่ 3 /2567 ณ #แก่งกระจานคันทรี่คลับแอนด์รีสอร์ท  และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี นำคณะเดินทางโดย คุณวรางคณา สุเมธวัน ประธาน #ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.)  คณะกรรมการบริหาร ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว(ช.ส.ท.)... โดยในการนี้ได้ร่วมงานแสดงความ ยินดีและฉลองในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบ7รอบ 84ปี คุณโอฬาร อัศวฤทธิกุล เจ้าของแก่งกระจานคันทรี่คลับแอนรีสอร์ทด้วย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ..

วธ.จัดวิสาขบูชา67 ทั่วประเทศ...

รูปภาพ
    วธ. จัดวิสาขบูชา 67 ทั่วประเทศ   เชิญชวนพุทธศาสนิกชน   ใช้หลักธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา... วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 โดยมีพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วม ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตุดุสิต กรุงเทพมหานคร นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการมีส่ว