บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2024

ศน.จับมือองค์การศาสนา 5 ศาสนา สานต่อโครงการอบรมผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์...

รูปภาพ
ศน. จับมือองค์การศาสนา 5 ศาสนา สานต่อโครงการอบรมผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์  ภายใต้แนวคิด HERO ขยายพื้นที่การเรียนรู้และเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รุ่นที่ 2... วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดอบรมผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้นำองค์การศาสนา ผู้แทนเยาวชน 5 ศาสนา และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมอบรม ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านศาสนา เป็นแกนหลักที่สำคัญต่อการพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน เข้าใจความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานสังคมที่แตกต่าง จึงเป็นภารกิจที่กรมการศาสนามุ่งเน้

วธ.จัดพิธีบวงสรวงเทพยดา งาน"ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"....

รูปภาพ
วธ.จัดพิธีบวงสรวงเทพยดา งาน “ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”...    วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.19 น.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดา งาน “ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ ลานสังคีต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร...          นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมกว่า 20 หน่วยงาน จัดงานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่  21 - 25 เมษายน 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน บริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีและพระมหาก

วธ.จัดงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม...

รูปภาพ
วธ. จัดงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น 248 แห่ง เสริมแรงจูงใจขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม...    วันที่ 18 เมษายน 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 248 แห่ง และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 5  ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม...   นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉ

ศน.ยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด คุณธรรมต้นแบบ...

รูปภาพ
ศน. ยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นระดับคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 248 แห่ง เสริมแรงจูงใจขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม...   นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565 ) มีเป้าหมาย “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” และมีตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงในมิติด้านคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นหลักยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทยให้ปรากฏชัดและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน... อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงวัฒ

สุขทันที...ที่เที่ยวสงกรานต์พะเยาว์...

รูปภาพ
💦สุขทันที...ที่เที่ยวสงกรานต์พะเยา ✨ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา จัดงานเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์กว๊านพะเยา” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สืบสานประเพณีที่ดีงาม และส่งเสริม “วันแห่งครอบครัว”ประจำปี 2567 ✨เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญสรงน้ำพระ สักการะพ่อขุนงำเมืองเจ้าเมืองพะเยา ชมขบวนแห่สงกรานต์ตระการตากว่า 28 ขบวน ร่วมสนุกกับกิจกรรม High Light “ปักตุงผ้าเสริมสิริมงคล” ณ มหาเจดีย์ทราย บริเวณ “ลานวัฒนธรรม” ด้านหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ชมคอนเสิร์ตศิลปินดนตรีดังที่คัดสรรมาให้ชมทุกค่ำคืนและเล่นน้ำแสนสนุกกับอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่บริเวณถนนเลียบกว๊านพะเยา   🗓️ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 📍สถานที่จัดงาน : ณ ลานกิจกรรมพ่อขุนงำเมือง ถนนเลียบกว๊านพะเยา 💦กิจกรรม Highlight  ภายในงาน 🗓️13 เมษายน 67       10.00-20.00 น. - กิจกรรมลานวัฒนธรรม : สรงน้ำพระ , ไหว้พ่อขุนงำเมือง, ปักตุงผ้าเพื่อเสริมสิริมงคล ณ มหาเจดีย์ทรายสุดอลังการ  บริเ

ผบช.สตม.ควง ผบก.ตม 6 ตรวจความพร้อมด่าน สะเดา - เปดังเบซาร์.

รูปภาพ
ผบช.สตม. ควง ผบก.ตม.6 ตรวจความพร้อมด่านสะเดา-ปาดังเบซาร์ รองรับช่วงสงกรานต์ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว...        เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 67 พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.6 ได้เดินทางมาประชุม และตรวจการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้า-ออก ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ด่าน ตม.สะเดา จว.สงขลา และด่าน ตม.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา...  ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป... __________________________

วธ.จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ..

รูปภาพ
วธ.จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเน้นเยาวชนเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นคนดีมีคุณธรรม...   วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ๒๕๖๗ เวลา 13.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นาคสามเณร และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม... นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน