วธ.เชิญชวนศาสนิกชนละความชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา...

วธ.เชิญชวนศาสนิกชนละความชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567...


   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ โดยมี นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสกาวใจ  พูลสวัสดิ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร...
      นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักการที่สำคัญยิ่ง เรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่สอนให้ละเว้นความชั่ว ทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ วันมาฆบูชาในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567 ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา...
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวต่อไปว่า สำหรับในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประกอบด้วย กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์ 73 รูป พิธีเวียนเทียน สักการะบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่อัญเชิญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน จากพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี รวมทั้งกิจกรรมด้านวัฒนธรรม การจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายชุมชนคุณธรรมและผลิตภัณฑ์ของดีกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และการแสดงภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567 ระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการเปิดพื้นที่จัดเทศกาล งานประเพณีและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่ออนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการจำหน่ายสินค้าและบริการ ตามความศรัทธา ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณีตามบริบทของแต่ละจังหวัด ขับเคลื่อน Soft Power ของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนรอบวัดและศาสนาสถาน  ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มีโอกาสร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม...
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งหวังว่ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาในปีนี้ จะนำไปสู่ การละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ทุกพื้นที่การจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คนใหม่...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี "นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ "

ททท.สนง.ขอนแก่นขอเชิญชมเทศกาลดนตรี ฯ.....