กรมการศาสนา ประกาศผลการประกวด"สวดโอ้เอ้ วิหารราย" ...

กรมการศาสนา ประกาศผลการประกวด “สวดโอ้เอ้วิหารราย” ดึงเยาวชนสืบสานประเพณีโบราณ อนุรักษ์ภาษา และภูมิปัญญาไทย...
นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา จัดการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะการประกวด เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวด ในระดับประถมศึกษา ประเภทชายล้วน จำนวน 11 ทีม ประเภทหญิงล้วน จำนวน 33 ทีม และประเภททีมผสม จำนวน 15 ทีม ระดับมัธยมศึกษา ประเภทชายล้วน จำนวน 18 ทีม ประเภทหญิงล้วน จำนวน 25 ทีม และประเภททีมผสม จำนวน 28 ทีม ระดับอุดมศึกษา ประเภททีมผสม จำนวน 11 ทีม โดยการประกวดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดช่องนนทรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) และโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ประเภททีมหญิงล้วน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฏร์) และโรงเรียนวัดช่องนนทรี ประเภททีมผสม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และโรงเรียนราชวินิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนทวีธาภิเศก รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร และโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภททีมหญิงล้วน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอัมพรไพศาล รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ประเภททีมผสม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนคงทองวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ระดับชั้นอุดมศึกษา ประเภททีมผสม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ทีม 1) และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสถานศึกษาที่ส่งทีมเข้าประกวดโอ้เอ้วิหารราย และได้รับรางวัลทุกประเภท จะได้เข้าสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตามโบราณราชประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยกรมการศาสนาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสวดโอ้เอ้วิหารราย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่างยาวนานควรค่าแก่การอนุรักษ์ เป็นบทสวดที่ปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการอ่านกาพย์พระไชยสุริยาที่นำมาจากหนังสือมูลบทบรรพกิจ 
ซึ่งเป็นตำราเรียนขั้นปฐมภูมิของเด็กสมัยโบราณ เพื่อช่วยในการอ่านออกเสียงและผันวรรณยุกต์ โดยบทสวดดังกล่าวได้มีการสอดแทรกคติธรรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตได้ ทำให้เยาวชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์สืบสานและตระหนักถึงความสำคัญของการสวดโอ้เอ้วิหารราย และได้มีส่วนร่วมของการสืบสานธรรมเนียมความเป็นไทย...
__________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คนใหม่...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี "นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ "

ททท.สนง.ขอนแก่นขอเชิญชมเทศกาลดนตรี ฯ.....