วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ...

*วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ*...


  วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. พระพรหมวชิรมงคล (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร...
      นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ที่ทรงมีพระจริยาวัตรที่งดงามในการทรงงานจิตอาสาอย่างเข้มแข็ง ทรงเป็นต้นแบบของประชาชนทุกหมู่เหล่าในการสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเวลา และพระวรกาย ในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ สมกับที่ทรงเป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ ทรงเป็นเจ้าฟ้าจิตอาสาของปวงชนชาวไทย ร่วมทำกิจกรรมในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อีกทั้งยังทรงใฝ่ในธรรมยิ่ง มักจะเสด็จไปยังวัดต่าง ๆ เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศล ยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทรงเยี่ยมราษฎร เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ ทรงเดินตามรอยทูลกระหม่อมพ่อ ด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแน่วแน่มั่นคง ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างตั้งมั่น โดยทรงเสด็จไปถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาทจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช อย่างสนพระทัยยิ่ง ทรงเสด็จไปยังสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงสนทนาธรรมกับพระธรรมพัชรญาณมุนี เป็นการส่วนพระองค์เพื่อศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง ในปี 2566 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และวัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นที่ปลื้มปิติของพสกนิกร และพุทธศาสนิกทุกหมู่เหล่า...
       ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้เชิญชวนผู้นำองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศล ในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมจิตอาสา โดยทำความสะอาดศาสนถาน ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ศาลาการเปรียญ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลฯ ตามที่จังหวัดเห็นสมควร ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในศาสนสถาน การจัดนิทรรศการหรือจัดทำวีดีทัศน์ในมิติทางศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ด้วยการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติโดยพร้อมเพรียงกัน
นอกจากนี้  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 28–30 เมษายน 2567...
__________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คนใหม่...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี "นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ "

ททท.สนง.ขอนแก่นขอเชิญชมเทศกาลดนตรี ฯ.....