วธ.เดินหน้าขับเคลื่อนการเสนอวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย...

วธ. เดินหน้าขับเคลื่อนการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย 
เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง... 
 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เวลา 15.0๐ น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) 
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมสัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย
ต่อองค์การยูเนสโก เพื่อประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการหารือกับผู้สนับสนุนการจัดงานฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง โดยการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์ และคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ โดยในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา
ได้จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีมติให้จัดทำเอกสาร
เสนอชื่อให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก และแผนงานการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งในประเทศ และในระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ ในส่วนภูมิภาคดำเนินการขับเคลื่อนโดยจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดลำพูน ซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาและจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในช่วงชีวิตของ
ครูบาเจ้าศรีวิชัย อาทิ กิจกรรมธรรมยาตราเทศสันตรี (สันถี) วิธีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก กิจกรรมยกยอครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นบุคคลสำคัญของโลก พิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึก ครูบาเจ้าศรีวิชัย พิธีอัญเชิญ
รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อประดิษฐาน ณ สวนธรรมบุญถาวร ตำบลป่าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัยในต่างประเทศ ได้แก่ เมืองเชียงตุง เมืองยอง  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  เมืองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น
รมว.วธ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 ฝ่าย ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดทำแบบฟอร์มรายละเอียด
การเสนอชื่อ ANNEX II (Form for the submission of anniversary proposal) โดยการสืบค้นข้อมูลผลงาน
และคุณูปการที่เป็นสากล ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก โดยลำดับเหตุการณ์ ให้มีความถูกต้องชัดเจน ซึ่งอาจต้องดำเนินการวิจัย เพื่อให้มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินโครงการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ประชาชน เครือข่าย และชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลงานและคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัย เสริมสร้างเข้มแข็งของเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเนสโก
รมว.วธ กล่าวทิ้งท้ายว่า การเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาศรีวิชัยฯ มีกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่แน่นอน โดยต้องจัดทำเอกสารแบบฟอร์ม ANNEX II เสนอต่อยูเนสโกให้แล้วเสร็จในต้นปี 2569 เพื่อให้มีระยะเวลาตรวจสอบความถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนดก่อนส่งเอกสารให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ ในเดือนตุลาคม 2569 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยต่อยูเนสโก ถือเป็นแนวทางเผยแพร่คุณงามความดีให้ชาวโลกได้รับรู้ เพื่อทราบถึงวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่มนุษยชาติ อันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ...
__________________________


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คนใหม่...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี "นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ "

ททท.สนง.ขอนแก่นขอเชิญชมเทศกาลดนตรี ฯ.....