กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...

กสทช.- กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2566...
   กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2567 - พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร  ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน ตาม พรบ. กสทช. และ กตป. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์์คลิินิิก พลเอก นายแพทย์ สายัณห์ สวัสดิ์ศรีี กตป. ด้านกิจการ กระจายเสีียง ดร.จิินตนัันท์์ ชญาต์ร ศุภมิตร กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทิศา รัตนวิชา กตป. ด้านกิจการโทรคมนาคม และนางสาวอารีวรรณ จตุทอง กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและ           การบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2566 ที่ กตป.  ต้องจัดทำรายงานแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (นับจาก 31 ธันวาคม ของทุกปี) และให้ กสทช.             นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาแล้วต่อไป
ประเด็นสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2566  ประกอบด้วย  (1) การติดตามและประเมินผล         การบริหารการเปลี่ยนแปลงในกิจการกระจายเสียงอันเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Disruptive Technology)  (2) พหุนิยมและแนวนโยบายและการเตรียมการรองรับการสิ้นสุดใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ในปี 2572 (3) การเพิ่มขีดความสามารถโครงข่ายโทรคมนาคมส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงข่ายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ   (4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค (5) การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแห่งชาติ (6) การบูรณาการเรื่องการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) พื้นที่ชายขอบ (Zone C+) (Universal Service Obligation net, USO net) ที่ กสทช.ดำเนินการ           (7) การตีความตามบทบัญญัติข้อกฎหมายที่แตกต่างกันของ กสทช. ที่ทำให้เกิดคดีความฟ้องร้องต่อศาล
ผลการดำเนินงานและบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2566 พบว่า สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อลด           ความเดือดร้อนของประชาชน ที่สำนักงาน กสทช. จำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น             (1) ปัญหาที่ประชาชนถูกหลอกลวงจาก แก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิฉาชีพออนไลน์ (2) การกำกับดูแล OTT และ            (3) การสร้างเอกภาพ ความสมานฉันท์ในการทำงานร่วมกันของ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรและมีความสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายระดับชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลและได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน...
__________________________     

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คนใหม่...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี "นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ "

ททท.สนง.ขอนแก่นขอเชิญชมเทศกาลดนตรี ฯ.....