กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน...

กสทช.- กตป.ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ในการติดต่อสื่อสารถึงกันจากทุกภาคส่วน
โดยกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ร่วมกับที่ปรึกษา ม.บูรพา 
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง

จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่  27 กันยายน 2566  พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร  ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน ตาม พรบ. กสทช. และ กตป. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า วันนี้ (27 กันยายน 2566) กตป. ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ใน ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2566 ขึ้นที่จังหวัดกระบี่ การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต บุคลากรจากสถาบันการศึกษา  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้นำชุมชน กลุ่มชาติพันธ์ รวมทั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
การมาร่วมการประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และผลการดำเนินการในปี 2566 ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. พร้อมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการติดต่อสื่อสารถึงกัน ที่สำคัญ คือ ทาง กตป. และที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาจะได้รับทราบปัญหาขัดข้องและข้อเสนอแนะในการติดต่อสื่อสารของประชาชนในจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียง รวมทั้งผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ เพื่อรวบรวมไปวิเคราะห์และรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร
มิติหลักในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการติดต่อสื่อสารถึงกัน ดำเนินการโดย กสทช. นั้น คือ การดำเนินการหลักเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม มีการแข่งขันอย่างเสรี รวมทั้งประชาชนได้ใช้สิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่จากการใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในทุกพื้นที่ รวมถึงในท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยมีสิทธิในการรับบริการด้านการสื่อสารขั้นพื้นฐานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รัฐบาลจัดให้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ทำมาหากิน ทำธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในภาพรวมโดยกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) เป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและบริหารของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วรายงานผลต่อสภาผู้แทนราษฎร 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมของชาวจังหวัดกระบี่ ในวันนี้ กตป. และคณะที่ปรึกษาจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาใช้ประกอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลของการดำเนินการและ การบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อที่ กตป. จะได้มีข้อมูลไปรวบรวม วิเคราะห์และจัดทำรายงาน แจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (นับจาก 31 ธันวาคม ของทุกปี) และให้ กสทช. นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาดังกล่าวแล้วต่อไป..

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คนใหม่...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี "นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ "

ททท.สนง.ขอนแก่นขอเชิญชมเทศกาลดนตรี ฯ.....