ททท.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง..

ททท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง
(Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566
     (27 กันยายน 2566) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson Heritage Quarter ชั้น 2 ห้อง The Moonlight Hall)


0000000นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหลักสูตรที่ประศาสน์วิทยาการ องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจโรงแรม สมาคม
การท่องเที่ยว และสื่อมวลชน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ การสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ นี้ นับว่าเป็นเกียรติและมีความสำคัญยิ่ง และหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศระดับสากล อันจะช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไปในอนาคต
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. กล่าวว่า หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 นี้ ดำเนินการภายใต้ความต้องการของตลาด โดยแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมออกเป็น 3 บทเรียน ประกอบด้วย 3 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาที่ 1: TECHNOLOGY (Harnessing Technology for Sustainable Tourism Management in Digital Age) ค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล ชุดวิชาที่ 2 : MANAGEMENT (Developing Professional Leadership & Management Skills for Sustainable Tourism Industry) พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและนักบริหารการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงสู่ความยั่งยืน ชุดวิชาที่ 3 : EXPERIENCE (Create Meaningful Travel Experiences through Innovation for Sustainable Tourism) ออกแบบและพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายสู่ความก้าวหน้าที่ทันสมัยและยั่งยืน  อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย สาธารณรัฐเกาหลี และในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดระยอง และจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สามพราน ทรู ดิจิทัล พาร์ค และเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้มีโอกาสนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจากเนื้อหาและองค์ความรู้ที่ได้อบรมมาตลอดทั้งหลักสูตร ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ททท. ต่อไปอีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)  โทร. 0 2250 5500 ต่อ 4920-4923               
................................................................................... 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คนใหม่...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี "นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ "

ททท.สนง.ขอนแก่นขอเชิญชมเทศกาลดนตรี ฯ.....