วธ.รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่13

วธ. รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เพื่อนำไปส่งมอบให้กับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม...
 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปส่งมอบให้กับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ผู้นำศาสนา ผู้เข้ารับรางวัล เยาวชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand
  ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าว เกิดจากการระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรทางศาสนา  เด็กและเยาวชน  เครือข่ายสื่อมวลชน ในงานสมัชชาคุณธรรมฯ ทั้ง 2 วันที่ผ่านมา และสังเคราะห์ข้อมูลเป็น ประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จำนวน 6 เรื่องสำคัญ ดังนี้ 

1.การจัดให้มีการรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยเป็นรายจังหวัด ด้วยเครื่องมือดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนไทยที่สะท้อนการมีคุณธรรมในแต่ละพื้นที่ของประเทศต่อไป 

2.ค้นหา ต่อยอดทุนความดีในระดับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น โดยการเพิ่มความร่วมมือกับองค์กรทางศาสนาที่นำหลักธรรมมาสู่การดำเนินชีวิตได้จริง

3.สนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายการประยุกต์กระบวนการโค้ชเพื่อส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม เปลี่ยนครูสอน สู่ครูโค้ชโครงงานคุณธรรม ที่ทำด้วยใจ และความสุขของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง  

4.พัฒนาระบบเครดิตทางสังคม ตามบริบทขององค์กร และพื้นที่ พัฒนาระบบและกลไกเครดิตความดีให้เหมาะสม กับบริบทของสังคมไทย       

5.สื่อสารความดีให้เพิ่มขึ้นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยขอให้สื่อมวลชน ผลิตเนื้อหาข่าวที่เน้นเชิงคุณภาพมากกว่าความเร็วในการนำเสนอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อ เพิ่มจำนวนของสื่อด้านคุณธรรมเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความดีให้เพิ่มมากขึ้น     

6.ผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ให้เป็นวาระของจังหวัด โดยขอให้รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เป็นนโยบาย สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านกลไกการดำเนินงานระดับจังหวัด ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกลไกกลางหรือศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมระดับจังหวัด ให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและบริหารจัดการเครือข่ายคุณธรรมอย่างเป็นเอกภาพ

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและขยายผลสื่อ บุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ปี 2565 (Moral Awards 2022) เพื่อยกย่องความดีทุกรูปแบบ โดยการค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กร รวมถึงองค์กรด้านสื่อมวลชนที่มีพฤติกรรมเชิงบวก ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ จากทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสังคม และนานาประเทศ โดยศูนย์คุณธรรมจะมอบรางวัล MORAL AWARDS เพื่อยกย่องเชิดชู เป็นขวัญและกำลังใจ ดังจุดมุ่งหมายของศูนย์คุณธรรม คือ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม”...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คนใหม่...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี "นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ "

ททท.สนง.ขอนแก่นขอเชิญชมเทศกาลดนตรี ฯ.....