ศน.ชู1จังหวัด1ศพอ.โดดเด่น เป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชุมชน..

ศน. ชู 1 จังหวัด 1 ศพอ. โดดเด่น เป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชุมชน

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. หนึ่งในโครงการที่สำคัญของกรมการศาสนาที่ดำเนินการเพื่อบ่มเพาะคุณธรรมและศึกษาเรียนรู้งานด้านพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นวิธีการในรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาได้อย่างสมดุล ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ พุทธศาสนิกชนพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานแห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) จะใช้หลักสูตร “ธรรมศึกษา” ของภาคคณะสงฆ์ ซึ่งมีทั้งระดับชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ศีลธรรม โดยมีภาคคณะสงฆ์ เป็นกำลังสำคัญในการนำพระพุทธศาสนามาพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ทำหน้าที่สอน ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมบ่มเพาะเด็ก เยาวชน ประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง เป็นการวางรากฐานให้กับประชาชนได้อย่างดียิ่ง ทำให้วัดเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมมาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ เข้ามาเสริมการศึกษาในวิชาสามัญ เพื่อต่อยอดความรู้ในการเรียนในสถานศึกษา ในวิชาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมไทย เป็นต้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีใจรักในวิชาการเหล่านี้ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ และเกื้อกูลกับวิชาที่เด็กเรียนในโรงเรียนประจำ 

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการศาสนาสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพอ. ในส่วนภูมิภาค โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง หลังสถานการณ์การคลี่คลายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ได้มีการลงติดตาม ประเมินผล ศพอ. ในพื้นที่ พร้อมทั้งคัดเลือก ศพอ. ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานร่วมกับ ศพอ. อื่น ๆ เป็น “ศพอ. โดดเด่น” จังหวัดละ 1 ศูนย์ เพื่อเป็นต้นแบบและตัวอย่างการดำเนินงานของ ศพอ. ในระดับพื้นที่ ซึ่งกรมการศาสนามุ่งหวังว่าศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินงาน เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และศูนย์รวมจิตใจของเด็ก เยาวชนในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีคุณธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
////

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คนใหม่...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี "นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ "

ททท.สนง.ขอนแก่นขอเชิญชมเทศกาลดนตรี ฯ.....